• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 , 68/2015) Геронтолошки центар Обреновац, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Геронтолошки центар Обреновац

Адреса наручиоца: 11500 Обреновац, Узун Миркова бр. 12

Интернет страница наручиоца: www. domstarihobrenovac.rs

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет ЈН.ВВ.Бр.7/2020 су добра: медицинска опрема, ОРН-33100000.

На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник

РС”, број 124/2012, 14/2015 , 68/2015) Геронтолошки центар Обреновац, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Геронтолошки центар Обреновац

Адреса наручиоца: 11500 Обреновац, Узун Миркова бр. 12

Интернет страница наручиоца: www. domstarihobrenovac.rs

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет ЈН.ВВ.Бр.7/2020 су добра: медицинска опрема, ОРН-33100000.

Критеријум за доделу уговора: “ Најнижа понуђена цена”

Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је

конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу преузети

конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и са интернет

странице наручиоца www.domstarihobenovac.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег

дана наведеног рока до 10:00 часова, односно до 27.07.2020. године до 10:00 часова.

Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца: Геронтолошки центар

Обреновац, 11500 Обреновац, ул.Узун Миркова бр. 12, у затвореној коверти или кутији,

затворене на начин да се приликом отварања кутије/ пошиљке може са сигурношћу

утврдити да се први пут отвара, са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ

ЈН.ВВ.БР.7/2020 – НЕ ОТВАРАТИ.“ На полеђини пошиљке обавезно навести назив,

адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у

просторијама Геронтолошког центра Обреновац , у Обреновцу ул.Узун Миркова бр.12 ,

последњег дана рока за подношење понуда дана 27.07.2020. године у 10:30 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда морају пре почетка

отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато на

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлуку о додели уговора комисија ће

донети сходно члану 108. став 2. ЗЈН у року од 25 дана од дана отварања.

Контакт : Снежана Грковић, тел./факс: 011/ 8723-151,8723-890; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.