• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

На основу члана 55.,57. и 60.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015) Установа "Геронтолошки центар ", Обреновац, Узун Миркова 12 (у даљем тексту: Наручилац) упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 У поступку јавне набавке мале вредности Средства за хигијену

ЈН 03/2020  

 

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар ", Обреновац, Узун Миркова 12

Интернет страница Наручиоца: www.domstarihobrenovac.rs

Врста Наручиоца: Установа социјалне заштите

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Редни број јавне набавке: 03/2020

Врста предмета јавне набавке: Добра

 

Предмет јавне набавке бр03/2020 су добра–Средства за хигијену, обликована по партијама и то:

На основу члана 55.,57. и 60.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015) Установа "Геронтолошки центар ", Обреновац, Узун Миркова 12 (у даљем тексту: Наручилац) упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 У поступку јавне набавке мале вредности Средства за хигијену

ЈН 03/2020  

 

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар ", Обреновац, Узун Миркова 12

Интернет страница Наручиоца: www.domstarihobrenovac.rs

Врста Наручиоца: Установа социјалне заштите

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Редни број јавне набавке: 03/2020

Врста предмета јавне набавке: Добра

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03/2020 су добра–Средства за хигијену, обликована по партијама и то:

Партија: 1-Средстава за одржавање хигијене, ОРН:39800000 Производи за чишћење

Партија:2-Прибор за хигијену,ОРН:39224000 Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства.

Партија: 3-Папирна конфекција, ОРН: 33760000 Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.                                                     

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице Наручиоца, www.domstarihobrenovac.rs, као и на Порталу Управе за јавне набавке, интернет адреса portal.ujn.gov.rs.

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена" .

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавка-

ма ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015,и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

           Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији,  затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар ", 11500 Oбреновац, Узун Миркова 12 са назнаком "Понуда за јавну набавку:03/2020, Партија:____  -НЕ ОТВАРАТИ" (уписати број партије 1,2,3).

          На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

 

              ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ИСТУ ПРИМИО ДО  08. 06. 2020. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.

Oтварање понуда обавиће се: одмах истог дана по истицању рока за достављање понуда 08.06.2020 г.у 10,30 часова, у просторијама Установе, Обреновац,Узун Миркова 12, без посебног писаног позивањa.

             Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

            У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ-

ници понуђача.

            Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

             Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

            Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда .

Особа за контакт: Снежана Грковић-011/ 8723-151