• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности

 

1. Назив, адреса и интернет адреса наручиоца: Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац ,интернет адреса: http:// www.domstarihobrenovac.rs

2. Врста наручиоцасоцијална заштита;

3. Врста поступка јавне набавкепоступак јавне набавке мале вредности; лекови

 санитетски, медицински и лабараторијски материјал,

 

Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац

 Узун Миркова 12, 11500 Обреновац

 Матични број:17413821

 ПИБ:101213130

 Шифра делатности: 87.10

 Телефон 011 8723-151, 8723-890

  Email: doms@mts.rs

                  Број:1226

                 Датум :25.05.2020.

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

у поступку јавне набавке мале вредности

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет адреса наручиоца: Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац ,интернет адреса: http:// www.domstarihobrenovac.rs

 2. Врста наручиоца: социјална заштита;

 3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности; лекови

 санитетски, медицински и лабараторијски материјал,

 4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 Предмет јавне набавке је набавка- лекови,санитетски,медицински и лабараторијски материјал

 Предметна  јавна набавка је обликована по партијама:

 -партија 1.лекови

 -партија 2.санитетски материјал

 -партија 3.медицински и лабараторијски материјал

 Ознака из општег речника набавке: фармацеутски производи-33600000

                                                -медицински потрошни материјал-33140000

                                               -разни медицински уређаји и производи-33190000

 5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 Конкурсна документација се може преузети у електронској форми на Порталу јавних набавки и интернет адреси  наручиоца , http:// www.domstarihobrenovac.rs

 7.Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци:

 -Пореским обавезама- Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), Саве Мишковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreska uprava. gov.rs. Посреством државног органа Пореске управе могу се добити исправне инфор- мације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

 -Заштити животне средине- Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs.(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.merz.gov.rs);

 -Заштита при запошљавању, условима рада- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

 8. Начин подношења понуде и рок:

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.06.2020. године, до 10,00 сати  у  Установи „Геронтолошки центар“Обреновац.

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: Установа „Геронтолошки центар“ Обреновац,Узун Миркова 12,11500 Обреновац Понуђач ће на коверти назначити следеће:

  Понуда за јавну набавку, број 04/2020, ПАРТИЈА_________–НЕ ОТВАРАTИ-

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

      9. Место, време и начин отварања понуда:

 Јавно отварање понуда одржаће се 04.06.2020 године  у 10,30 часова Установи“Геронтолошки центар“ Обреновац, Узун Миркова 12. у Oбреновацу у трпезарији управе.

  10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 11. Рок за доношење одлуке:

 Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда .

     12. Лице за контакт:

 Контакт особа за документацију је Грковић Снежана,

          тел:.011/8723-151;8723-890

          e-маил: doms@mts.rs