• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

 На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 , 68/2015) Геронтолошки центар Обреновац објављује:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Назив наручиоцаГеронтолошки центар Обреновац

 Адреса наручиоца:  11500 ОбреновацУзун Миркова бр. 12

  

На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 , 68/2015) Геронтолошки центар Обреновац,  објављује:

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 Назив наручиоца: Геронтолошки центар Обреновац

 Адреса наручиоца:  11500 Обреновац, Узун Миркова бр. 12

 Интернет страница наручиоца: www. domstarihobrenovac.rs

 Врста поступка јавне набавке: отворени поступак - резервисане  јавне набавке

 Опис предмета јавне набавке,  назив и ознака из општег речника набавки

 Предмет ЈН бр.04/20 су добра: животне намирнице, РН-15800000-разни прехрамбени производи,  обликована по партијама:

 1.    Хлеб и пецива:  15811100 - хлебни производи, свежа пецива и колачи

 2.  Јунеће  и Свињско  месо:  15113000 - јунетина, 15111100 - свињетина

 3.  Живинско   месо- пилетина: 15112130 - пилеће месо

 4.  Риба: 15119600 – рибље месо

 5.  Месне прерађевине :15130000 – месни производи

 6.  Јаја кокошија конзумна: 03142500 - јаја

 7.  Млеко и млечни производи :15511000 – млеко ; 1550000 – разни млечни производи

 8.  Свеже воће  и поврће: 15300000 - воће , 15300000 -поврће

 9.  Намирнице  широке потрошње :15800000 - разни прехрамбени производи

  Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена

  Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу  преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца www.domstarihobenovac.rs

  Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег дана наведеног рока до 10:00 часова, односно  до  25.06.2020. године до 10:00 часова.

 Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца: Геронтолошки центар Обреновац, 11500 Обреновац, ул.Узун Миркова бр. 12,  у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања кутије/ пошиљке  може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком  Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ  НАМИРНИЦА  ЈН.БR.04/2020 НЕ ОТВАРАТИ.“ На полеђини пошиљке обавезно навести назив, адресу  понуђача, број телефона  и име особе за контакт.

  Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Геронтолошког центра Обреновац , у Обреновцу ул.Узун Миркова бр.12 , последњег дана  рока за подношење понуда  дана 25.06.2020. године у 10:30 часова. Представници понуђача који учествују у поступку отварања  понуда морају пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

  Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлуку о додели уговора комисија ће донети сходно члану 108. став 2. ЗЈН  у року од 25 дана од дана отварања.

  Контакт : Светлана Булајић, за конкурсну документацију и Биљана Раичевић за техничку спецификацију, тел./факс: 011/ 8723-151,8723-890; е-mail: doms@mts.rs